La taxació en divorci, separació, repartiment de la cosa comuna

Divorci, separació, repartiment de la cosa comuna o liquidació de guanys

El repartiment del patrimoni que segueix una separació o divorci ha de ser calculat per professionals taxadors adequats i competents.

Separació o Divorci?
Ens referim a separació quan existeixen béns adquirits en proindivís malgrat que no hi hagi hagut matrimoni o bé es tracti de matrimoni amb separació de béns. Només s’anomenarà repartiment en divorci quan es tracti de béns comuns del matrimoni contret en societat de guanys.

Hem de repartir si no estem casats?
Sense matrimoni o en matrimoni amb separació de béns, formarà part del repartiment només aquells béns comuns comprats en proindivís.

Qui determina el valor de taxació?
És necessari comptar amb experts taxadors com els tècnics d’ESTIMÀLIA. Les nostres taxacions seran útils tant en el cas de valorar de comú acord com per contrastar amb els valors proposats per l’altra part en cas de desacord, davant la instància judicial si és el cas. En aquest cas, més que mai, és necessari comptar amb els serveis de pèrits professionals de confiança amb capacitat d’emetre informes sòlids i amb disposició d’argumentar els valors obtinguts.

Ho hem de repartir tot si estem casats en societat de guanys?
Es repartiran a parts iguals els tots els béns immobles que hagin estat comprats tant amb beneficis com amb salaris que qualsevol membre de la parella indistintament. En canvi, queden exclosos els béns privatius adquirits per compra amb diners privatius, herència o donació com també els adquirits amb el producte de la venda de béns privatius

El dia de la compra no valia tant!
El preu de la compra és irrellevant en el repartiment, tant si fou superior com inferior. La taxació dels béns haurà de referir-se a data actual.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *