Taxacions, Dictàmens i Peritatges en temps de Covid-19

L’activitat dels arquitectes pèrits i taxadors
L’Ordre SND/307/2020 de 30 de març interpreta l’abast del permís retribuït obligatori que decretava el RD10/2020 i deixa clar que els treballadors autònoms no hi estan recollits i poden treballar normalment sempre que no estiguin vinculats als sectors d’activitat suspesos per la declaració de l’estat d’alarma (espais esportius, culturals, comerços, locals d’oci, etc)

Per tant, l’activitat laboral i la possibilitat de visita d’immobles no es veu limitada per la legislació vigent fins al moment però sí que podria estar-ho per les reticències dels ocupants dels immobles a permetre l’accés. Per aquest motiu és important recordar que no sempre és necessària la visita interior dels immobles.

És necessària la visita a l’immoble?
L’actual situació de restricció de llibertat de moviment arrel de la crisi ocasionada per el COVID-19 està posant en dubte l’habitual inspecció interior en la valoració d’immobles i son nombroses les consultes que rebem sobre el tema.
Per resoldre aquests dubtes volem fer alguns aclariments:

La visita és necessària en les finalitats de garantia que recull l’Ordre ECO/805/2003 i modificacions vigents com son:
a) Garantia Hipotecària
b) Pla de comptabilitat entitats asseguradores
c) Patrimoni institucions d’inversió RD1309/3005
d) Fons de Pensions RD304/2004
En aquests casos la inspecció ocular consta en entre les comprovacions mínimes del seu article 7.


La visita és necessària en les finalitats de garantia que recull l’Ordre ECO/805/2003 i modificacions vigents com son:
a) Garantia Hipotecària
b) Pla de comptabilitat entitats asseguradores
c) Patrimoni institucions d’inversió RD1309/3005
d) Fons de Pensions RD304/2004
En aquests casos la inspecció ocular consta en entre les comprovacions mínimes del seu article 7.

La visita no és requisit necessari en la resta de  taxacions amb finalitat de Valor de Mercat com son:
– Separació, divorci, dissolució societat de guanys
– Divisió d’herència
– Taxació Pericial Judicial
– Comprovació de valors Agència Tributària
– Comprovació d’existència de plusvàlua
– Patrimoni de societats
– Revisió valor cadastral
– Expropiacions
– Etc

De fet, existeixen sentències que així ho avalen sempre que no concorrin circumstàncies especials que exigeixin el reconeixement per part del pèrit. (sentencias 274/2015 de 27 de març, 296/2015 de 9 d’abril; 315/2015, de 14 de abril,…).

Per major aclariment, el Real decret 1065/2007 en el seu article 160.2 respecte el “Procedimiento para la comprobación de valores” indica:
“160.2. En el dictamen de peritos, será necesario el reconocimiento personal del bien valorado por el perito cuando se trate de bienes singulares o de aquellos de los que no puedan obtenerse todas sus circunstancias relevantes en fuentes documentales contrastadas.”

Així doncs podem concloure que si bé en general és sempre recomanable la visita interior als immobles a valorar, aquesta no és sempre possible i la individualització de la taxació i comprovació de condicions físiques es pot assolir en l’actualitat per diversos mitjans tècnics telemàtics, dades cadastrals i registrals o altres fonts d’informació que es puguin facilitar.

ESTIMÀLIA es una Agència de Pèrits Judicials amb dilatada experiència en la valoració de béns immobles per a diverses finalitats

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *