La taxació en divorci, separació, repartiment de la cosa comuna o liquidació de guanys

ESTIMÀLIA es una Agència de Pèrits Judicials amb dilatada experiència en la valoració de béns immobles per a divorcis i separacions. En la nostra tasca diària sovint rebem preguntes que mereixen ser ateses per advocats experts en la matèria. Amb la voluntat de respondre el dubtes més habituals conversem amb Sonia Alvarez abogada socia directora del bufet LEX BCN advocats.

Divorci o separació és el mateix?
No. El divorci porta com a conseqüència que desapareix el vincle del matrimoni de manera que els divorciats poden tornar-se a casar mentre que la separació, suposa que els esposos poden viure separats amb els efectes legals que això comporta (deixar de vincular patrimonis, per exemple, suspensió de poders que s’hagin donat mútuament, entre d’altres efectes) però continuen estant casats.

Matrimoni en separació de béns o en règim de guanys ¿en què es diferencia?
En tots dos casos es tracta de la regulació de l’economia del matrimoni i de la liquidació d’aquesta economia en cas de divorci o separació.
A Espanya, el règim econòmic es regula en el Codi Civil i preveu tres tipus possibles: separació de béns, participació en els guanys i ganancials.
A Catalunya: el règim econòmic matrimonial es regula en el Codi Civil de Catalunya i encara que es parla també de separació de béns, participació en els guanys i ganancials, no tenen exactament la mateixa regulació.
Així el règim de separació de béns del Codi Civil espanyol té certes peculiaritats diferents al que preveu la llei catalana, sobretot pel que fa als efectes després del divorci.
A Espanya, si els cònjuges no han triat règim econòmic se’ls aplicarà per defecte el de guanys i a Catalunya, si no han fet la seva elecció, el règim supletori serà el de separació de béns.
En el règim de guanys, els béns que adquireix qualsevol dels cònjuges procedents del treball s’entén que són propietat de la societat de guanys de manera que si es produeix un trencament, ha de procedir a liquidar aquesta societat ja adjudicar a cadascun dels socis (cadascun dels cònjuges) la meitat del saldo resultant de la liquidació de la societat. Si un dels cònjuges rebés més que l’altre, ha d’abonar al que rep menys, l’excés que li correspongui. Tot això dit a molt grans trets i de manera molt general, sense entrar en el detall.
A la separació de béns, cada cònjuge és propietari dels béns que té al seu nom i dels diners que procedeix del seu treball.

Si no estem casats o ho estem en separació de béns ¿quins són els béns a repartir?
Si no estem casats i se’ns apliqués el Codi Civil espanyol, en el moment de la nostra separació no es repartiria cap bé del qual no tinguéssim algun dret amb la nostra parella. És a dir, si ens separem i no sóc cotitular de cap bé, no tindria cap dret ja que el Codi Civil espanyol no regula liquidacions en parelles de fet ni efectes en cas de ruptura de les parelles de fet.
Si estem casats en separació de béns, tant segons la legislació estatal com la catalana, podríem demanar a la nostra demanda de divorci que s’extingís el condomini (la copropietat) sobre els béns que tinguéssim en comú.
A més, si es donessin les circumstàncies que preveu la legislació, podríem tenir dret a indemnització per la dedicació a la família.

Com es calcula el valor dels béns a repartir? A quina data de referència han de calcular els valors?
Inicialment el valor dels béns sempre ha de ser el real. El tema està en què vol dir real. Habitualment, els tribunals es decanten per l’exigència del valor de mercat del bé.
Les dates de valor real dels béns són diverses.
Si estem liquidant una societat de guanys, la data del valor (si així ho insta una de les parts) serà la data de l’efectiva separació dels cònjuges que habitualment es fa coincidir amb la de la interlocutòria de mesures provisionals.
En cas que no s’hagi dit res, la data també podria ser la de la interposició de la demanda de divorci.
En cas de separació de béns, la data de la valoració serà la del moment en què s’insti l’adjudicació dels béns.
En el règim de separació de béns, ha circumstàncies que ens poden portar a necessitar el valor dels béns en el moment en què es van comprar o en el qual es va celebrar el matrimoni. I també en ocasions, pot ser necessari conèixer l’increment de valor que un bé ha rebut per la realització d’obres.

Qui pot fer aquestes valoracions?
Quan parlem de béns immobles, haurem de confiar aquesta la tasca a pèrits arquitectes amb experiència suficient i capacitat de convicció.
Per descomptat, no es poden deixar unes valoracions amb la transcendència que estem indicant al criteri un comercial immobiliari o la societat de taxacions generalista de torn. És molt important comptar amb professionals seriosos i especialitzats que puguin defensar la seva valoració en seu judicial si fes falta i que ofereixin criteris consolidats en l’emissió de les seves valoracions.

Sonia Alvarez, Advocada
LEX BCN advocats. Aribau 143 principal 2a, 08036 - BARCELONA
tel 93 301 92 01
ESTIMÀLIA Agència Catalana de Taxacions i peritatges
Doctor Carulla, 2. 08018 - BARCELONA
931274177

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *