Algunes dades
1098
Immobles visitats
17
Clients fidelitzats
75
Dictamens judicials
< 5 d
Termini entrega taxacions
Expliquem el que sabem

Articles i entrevistes

Taxacions per autorització judicial de venda

Els béns patrimonials dels menors o persones amb capacitat modificada judicialment estan protegits i la persona que ostenti la tutela necessitarà autorització judicial en el cas d’operacions de venda. El …

Taxacions Retrospectives

Una de les dades més importants que ha d’exposar de bon principi un informe de valoració és la seva data de referència. En la majoria de finalitats de taxació la …

Taxacions, Dictàmens i Peritatges en temps de Covid-19

L’activitat dels arquitectes pèrits i taxadorsL’Ordre SND/307/2020 de 30 de març interpreta l’abast del permís retribuït obligatori que decretava el RD10/2020 i deixa clar que els treballadors autònoms no hi …

Valorar un immoble amb aluminosi

ESTIMÀLIA és una Agència de Perits Judicials amb dilatada experiència en valoració d’immobles amb demèrit per presència de ciment aluminós. Amb la voluntat de respondre els dubtes més habituals conversem …

Com valorar el repartiment d’una Herència

ESTIMÀLIA es una Agència de Pèrits Judicials amb dilatada experiència en la valoració de béns immobles per repartiment d’herència. En la nostra tasca diària sovint rebem preguntes que mereixen ser …