VALORACIONS I SERVEIS PER A LA GESTIÓ URBANÍSTICA
Obtenció d’estudis de mercat amb valors per tipologies i zones per a:
Processos d’expropiació: preu just, valoracions contradictòries, fulles d’estimació, localització de parcel·les i propietaris. Valoració de traspassos, trasllats, indemnitzacions, etc. a efectes previs a l’expropiació
Valoració d’actius immobiliaris (edificis, terrenys, solars, parcs, drets reals, concessions administrativa, etc.)
Valoració de danys de sinistres de béns immobles
Valoracions de costos de rehabilitació d’edificis
Valoració d’edificis singulars
Arbitratges en controvèrsies
Valoracions urbanístiques
Assessorament a l’Administració, reparcel·lacions, valoració d’unitats d’actuació.