Taxacions Retrospectives

Una de les dades més importants que ha d’exposar de bon principi un informe de valoració és la seva data de referència. En la majoria de finalitats de taxació la data a tenir en compte en el càlcul del valor és la data actual però en determinades ocasions la data de referència serà una data anterior. És el que anomenem taxacions retrospectives, taxacions retroactives o taxacions a dates anteriors.

Alguns exemples de casos en els que serà necessària una taxació retrospectiva són:

  • Comprovació del valor del sòl a efectes de determinar l’existència de plusvàlua. En aquests casos les dates de referència seran la data d’adquisició i la data de venda del bé.
  • Repartiment d’Herència o reclamació de Legítima.  Llevat d’acord, la valoració haurà de referir-se a la data de defunció del causant.
  • Separació o divorci. Llevat d’acord, la valoració haurà de referir-se a la data de separació.
  • Taxació contradictòria a efectes d’ITPAJD (import de transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats). La data de valoració serà la de meritació del fet impositiu.

El mètode valoració en aquests casos serà igualment el Mètode de Comparació o Mètode Residual, segons el cas, tal com es defineixen a l’Ordre ECO/805/2003 i modificacions vigents. La dificultat és que no és possible obtenir en el moment actual les mostres de mercat necessàries que compleixin els criteris de la dita Ordre en quant a comprovabilitat. És habitual en determinades societats la utilització de mostres d’arxiu, introduïdes per tècnics diversos per a finalitats variades, malgrat que en seu judicial aquests informes perden tot el seu valor quan no es pot demostrar el compliment dels requisits normatius.

En aquests casos, la metodologia habitual entre els Pèrits Experts en valoracions serà l’obtenció precisa del valor de mercat actual, a partir del qual es calcula el valor retrospectiu en base a l’estudi d’estadístiques públiques (“datos propios, publicaciones oficiales o privadas, índices sobre evolución de precios, etc” segons descriu la mateixa normativa”).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *