Tot el que necessites saber sobre les taxacions

sdr

Què és una taxació?
La taxació d’un immoble determina el seu valor de mercat entès aquest com el preu més probable que pot esperar rebre un venedor voluntari per part d’un comprador independent en un supòsit de normalitat de mercat.

Quan necessito una taxació?
Els motius per obtenir la taxació d’un immoble són molt diversos. En el cas de clients particulars es poden resumir en les següents finalitats:
Taxacions de garantia hipotecària
Taxacions per assessorament en compra-venda
– Taxacions per divisió patrimonial en herències
– Taxacions per divisió patrimonial en divorcis
Taxacions per determinació de valor a efectes contables
Taxacions contradictòries a les valoracions de l’Agència Tributària.
Comptabilització del deteriorament en immobles

Qui pot fer la taxació?
Els experts competents per a la taxació oficial de béns immobles son, depenent de la naturalesa del bé, els arquitectes, aparelladors o arquitectes tècnics quan es tracti de valorar finques urbanes, ja siguin solars o immobles edificats o bé enginyers agrònoms en sòl rústic. L’informe tècnic de taxació, així com el certificat en el qual podrà sintetitzar el mateix, haurà de ser signat necessàriament per un Arquitecte, Aparellador o Arquitecte Tècnic, Enginyer o enginyer tècnic de l’especialitat corresponent segons el règim competencial professional marcat per la naturalesa del objecte de la taxació. (Real Decreto 716/2009 artículo 8.3)

Necessito que la taxació l’emeti una societat homologada al B.E.?
Les societats homologades son necessàries en un nombre molt limitat de finalitats de taxació: Garantia Hipotecària, Cobertura de provisions tècniques d’entitats asseguradores, Patrimoni d’institucions d’inversió col·lectiva, Patrimoni de fons de pensions.
Per a la resta de taxacions es recomana obtenir els serveis d’una agència de  professionals amb experiència i capacitació tècnica per emetre un informe de taxació per aplicació de les metodologies legals que corresponguin al cas i pugui ratificar-lo, argumentar-lo i defensar-lo davant d’instàncies judicials o administratives si és el cas, és a dir, el pèrit que emet allò que comunament anomenem taxació oficial.
Segons la definició de l’article 2.2 del citat RD Real 775/1997 aquest professional serà arquitecte o arquitecte tècnic per a solars i edificis o serà enginyer de l’especialitat corresponent al bé taxat. Per exemple, serà enginyer agrònom en el cas de sòls rústics.

Què influeix en el valor de l’habitatge?
El taxador tindrà en compte els mateixos factors que influirien en un comprador ben informat com són: la superfície, la distribució, l’alçada, l’estat de conservació, les qualitats, la ubicació, els serveis de l’entorn, les infraestructures de l’immoble i de l’entorn, etc.
A més a més haurà de tenir en compte els condicionants normatius urbanístics, possibles càrregues o servituds, arrendaments i tots els requeriments i criteris de l’Ordre que regula la redacció d’informes de taxació.

Quina documentació necessitaré?
– Certificació Registral acreditativa de la titularitat i càrregues, o bé fotocòpia d’escriptura de propietat, o bé Nota Simple Registral amb data d’expedició inferior a 3 mesos. El més habitual és demanar a Estimàlia que et gestioni l’obtenció de la Nota Simple Registral.
Plànol de l’immoble, acotat o a escala. Si no disposes de plànol el taxador realitzarà un croquis durant la visita per fer un aixecament de plànol.
– En cas que l’immoble estigui arrendat caldrà aportar el contracte vigent i el darrer rebut de lloguer.
– El taxador s’ocuparà d’obtenir la documentació cadastral i urbanística.

Com puc demanar el pressupost de taxació?
Per obtenir un pressupost de taxació ajustat a les teves necessitats hauràs de facilitar la direcció completa de l’immoble. És important que abans de fer l’acceptació comprovis que el pressupost detalla amb exactitud l’entitat a valorar per evitar variacions en els honoraris. Pots sol·licitar pressupost clicant aquí.

ESTIMÀLIA ACTP SLP és una Societat Col·legiada en l’Il·lustre Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) formada per aquitectes amb dilatada experiència i compta amb col·laboradors experts en diversos camps de l’arquitectura legal i l’urbanisme.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *