Els experts competents per a la taxació oficial de béns immobles son, depenent de la naturalesa del bé, els arquitectes, aparelladors o arquitectes tècnics quan es tracti de valorar finques urbanes, ja siguin solars o immobles edificats o bé enginyers agrònoms en sòl rústic. L’informe tècnic de taxació, així com el certificat en el qual podrà sintetitzar el mateix, haurà de ser signat necessàriament per un Arquitecte, Aparellador o Arquitecte Tècnic, Enginyer o enginyer tècnic de l’especialitat corresponent segons el règim competencial professional marcat per la naturalesa del objecte de la taxació. (Real Decreto 716/2009 artículo 8.3)

Els nostres arquitectes taxadors són experts en valoració per aplicació la normativa de referència, Ordre ECO/805/2003 i les seves modificacions vigents, que té com a àmbit d’aplicació diverses finalitats legals (garantia hipotecària, plans de comptabilitat d’entitats asseguradores, patrimoni d’institucions d’inversió col·lectiva i fons de pensions). Aquesta normativa defineix criteris, principis, definicions i metodologies d’obligat compliment en el seu àmbit concret d’aplicació i és fonament de per a l’elaboració de tota mena de valoracions amb finalitat de valor de mercat.

Com saber si necessito un taxador oficial o una societat homologada?

ESTIMÀLIA ACTP SLP és una Societat Col·legiada en l’Il·lustre Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) formada per aquitectes amb dilatada experiència i compta amb col·laboradors experts en diversos camps de l’arquitectura legal i l’urbanisme.