Taxacions per autorització judicial de venda

Els béns patrimonials dels menors o persones amb capacitat modificada judicialment estan protegits i la persona que ostenti la tutela necessitarà autorització judicial en el cas d’operacions de venda.

El llibre segon del Codi Civil de Catalunya (CCC) estableix en el seu article 222.43 els actes per als qual el tutor del menor o persona tutelada necessitarà autorització judicial, entre els quals es troba la venda de béns immobles.

Article 222-43 CCC
Actes que requereixen autorització judicial
1. El tutor i l’administrador patrimonial necessiten autorització judicial per als actes següents:
a) Alienar béns immobles, establiments mercantils, drets de propietat intel·lectual i industrial o altres béns de valor extraordinari, i també gravar-los o subrogar-se en un gravamen preexistent, llevat que el gravamen o la subrogació es faci per a finançar l’adquisició del bé.
(…)

Promotor:   El promotor podrà ser qui ostenti la representació legal, la tutela o la curatela o el seu administrador segons el cas.

Assistència legal: En els casos que el valor de l’acte superi els 6.000 euros serà necessària la intervenció d’un advocat i un procurador.

Sol·licitud:  La sol·licitud haurà d’expressar el motiu de la venda, raonar la necessitat, utilitat i conveniència, identificant amb claredat l’immoble en qüestió.

Taxació:   D’acord amb l’article 63.3 de la citada llei,  per poder realitzar la venda directa evitant la necessitat de subhasta, la sol·licitud haurà d’anar acompanyada amb “dictamen pericial del preu de mercat del bé o dret de què es tracti.  Aquesta valoració s’emetrà abans de celebrar-se la compareixença i , si així s’acorda, el pèrit haurà de comparèixer per a respondre a les qüestions que li plantegin els intervinents o el jutge.

Sol·licitar pressupost de taxació per autorització judicial de venda 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *