ESTIMÀLIA ACTP SLP és una Societat Col·legiada en l'Il·lustre Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)  formada per aquitectes amb dilatada experiència i compta amb col·laboradors experts en diversos camps de l'arquitectura legal i l'urbanisme.

PRESSUPOST DE TAXACIÓ. CONSULTA DIRECTA SENSE COMPROMÍS

Contacti per telèfon: 93 127 41 77 per mail: estimalia@estimalia.cat o bé completant el formulari.
En breu rebrà pressupost ajustat i sense compromís per correu electrònic.
Els nostres pressupostos son ajustats als béns a valorar i a la finalitat requerida. Sense sorpreses.

ESTIMÀLIA ACTP SLP és competitiva en taxacions de mercat i altament recomanable taxacions sensibles, de qualitat i complexitat per a particulars, advocats o administracions públiques.

TAXACIONS EN GENERAL

– Repartiment d’herència
– Aplaçament d’impostos
– Repartiment de béns en divorci o separació
– Dissolució de condomini
– Processos judicials
– Pagament d’impostos
– Autorització judicial de venda
– Valoració urbanística
– Permuta
– Assessorament en adquisició o venda
– Pericial contradictòria
– Retrospectiva
– Valoració de Patrimoni
– Valoració comptable
– Valor a efectes d’inscripció registral
– Separació o fusió de societats.
– Liquidació o tancament d’empreses
– Hipoteca entre particulars

TAXACIONS DE GARANTIA PER A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

TAXACIONS PATRIMONIALS I MERCANTILS
Informes de valoració amb finalitats diferents de les de garantia i entre les quals comprèn finalitats com a:
Separacions de societats de de guany
Herències
Avals per a ajornaments d’impostos
Contradictòries davant de l’AEAT
Valor del patrimoni abans de la seva posta en venda
Aportacions a capital social no dineràries
Alienacions de participacions societàries

VALORACIONS I SERVEIS PER A LA GESTIÓ URBANÍSTICA
Obtenció d’estudis de mercat amb valors per tipologies i zones per a:
Processos d’expropiació: preu just, valoracions contradictòries, fulles d’estimació, localització de parcel·les i propietaris. Valoració de traspassos, trasllats, indemnitzacions, etc. a efectes previs a l’expropiació
Valoració d’actius immobiliaris (edificis, terrenys, solars, parcs, drets reals, concessions administrativa, etc.)
Valoració de danys de sinistres de béns immobles
Valoracions de costos de rehabilitació d’edificis
Valoració d’edificis singulars
Arbitratges en controvèrsies
Valoracions urbanístiques
Assessorament a l’Administració, reparcel·lacions, valoració d’unitats d’actuació.