Com valorar el repartiment d’una Herència

ESTIMÀLIA es una Agència de Pèrits Judicials amb dilatada experiència en la valoració de béns immobles per repartiment d’herència. En la nostra tasca diària sovint rebem preguntes que mereixen ser ateses per advocats experts en la matèria. Amb la voluntat de respondre el dubtes més habituals conversem amb Eva Fernández, advocada, del bufet CAVEDO FERNÁNDEZ ADVOCATS.

Qui son els hereus quan no hi ha testament?
En el cas que no hi hagi testament, s’obre la successió intestada i la llei catalana (que és la llei aplicable si el causant té el veïnatge civil català) determina que son hereus les següents categories de parents:

 • En primer lloc, son hereus els fills i descendents amb dret d’usdefruit universal de la herència a favor del cònjuge o convivent parella estable.
 • A falta de fills i descendents, és hereu el cònjuge o convivent parella estable.
 • A falta d’aquests, son hereus els progenitors i ascendents del causant.
 • En el seu defecte, els germans i fills de germans, i altres col·laterals fins al quart grau.
 • En ultima instancia, a falta de totes les anteriors persones, hereta la Generalitat de Catalunya.

De tota manera, a efectes de la conveniència de valorar els béns que formen part de la herència, és indiferent que la successió sigui testada (amb testament) o intestada (sense), doncs el fet de que els hereus siguin uns o els altres no exclou la necessitat de saber que valen realment els bens que integren el cabdal relicte.

Tot i existint testament, algú més té dret a part del cabal hereditari?
Indiferentment de que hi hagi o no testament, els legitimaris son les persones a qui la llei reconeix en tot cas el dret a percebre una part del valor de la herència.

És important tenir clar que en el dret català, a diferència del dret comú, la llegítima es el dret a obtenir un valor patrimonial en la herència, no el dret a percebre determinats bens o parts de bens.

Per això, cal sempre saber el valor del cabdal (herència) doncs les llegítimes s’han de calcular sobre aquest valor principalment.

Llavors i cosa diferent és que l’hereu és lliure d’abonar la llegítima en diners o en béns de la herència.

La legítima en el dret català és la quarta part de la quantitat de la base que resulta d’aplicar una sèrie de normes de liquidació que conté el Codi Civil Català (però que bàsicament fa referència al valor dels béns a la data de la mort del causant). Aquesta quantitat, anomenada legítima global, es divideix entre totes les persones amb dret a llegítima i se n’obté la llegítima individual.

Son legitimaris els fills del causant i en cas de premoriència, desheretament, indignitat o absència els respectius descendents.

A falta de descendents, són legitimaris els progenitors del causant per meitats.

Ens convé comptar amb els serveis d’advocats especialistes en herències?
Sempre és convenient comptar amb un bon professional que pugui assessorar i més en un moment tan delicat, on les emocions personals i la necessitat de prendre decisions de tipus patrimonial és poden barrejar i donar lloc a situacions indesitjades.

A la vegada, l’advocat sabrà valorar quan és necessari procedir a la pràctica de la taxació o valoració pericial dels immobles, bé perquè es desconegui el valor dels béns, bé perquè hi hagi controvèrsia entre les diferents parts implicades en relació a aquest valor o bé perquè calgui prendre decisions de tipus fiscal.

Com calculem el valor dels béns a repartir? A quina data de referència han de calcular-se els valor?
Dependrà de la finalitat perquè necessitem la valoració:

 • a. Si la controvèrsia sorgeix entre els diferents hereus, de manera que calgui saber el valor dels lots en que s’ha de dividir la herència, la data de valoració haurà d’anar referida a la data de la mort del causant.
 • b. Si la controvèrsia sorgeix entre hereus i legitimaris, en relació a l’import que calgui donar a la herència, l’import de la llegítima o la valoració del bé que l’hereu pretén adjudicar com a pagament de la quota legitimària, s’ha de partir del valor que els béns de la herència tenen en el moment de la mort i afegir el valor dels béns donats o alienats a títol gratuït durant els últims 10 anys però valorats a la data de la mort del causant (amb certes particularitats que preveu la llei).
  En canvi, els béns de la herència que puguin servir com a pagament de la llegítima s’han de valorar en el moment en que es fa la elecció per l’hereu i es notifica al legitimari, que normalment coincidirà amb el pagament.
 • c. També pot ser convenient comptar amb una valoració dels béns per prendre decisions de tipus fiscal (comparació del valor fiscal dels béns amb el valor real dels mateixos) i també en aquells supòsits en que en la herència hi pugui haver deutes, doncs aquests també s’hereten i l’hereu necessitarà saber el valor del béns per decidir si potser li és més convenient renunciar a la herència.

En aquests dos casos, la data de valoració haurà d’anar també referida al moment de la mort del causant.

Qui pot fer aquestes taxacions?
Dependrà de les particularitats concretes que es donin en cada cas. Com a norma general, en cas de controvèrsia judicial caldrà la elaboració d’un dictamen pericial elaborat per tècnic competent o taxació per societat oficial.

Si només cal saber aquesta dada per prendre decisions de tipus fiscal o la controvèrsia no arriba als Tribunals, por ser suficient una valoració que no reuneixi les anteriors condicions.

Ara bé, és important saber del cert que si finalment cal informe pericial o taxació oficial, els imports resultants d’aquests informes seran els mateixos que s’estan tenint en compte durant el període de presa de decisions, per tal de no estar treballant amb valors equivocats i mantenir la coherència en la negociació extrajudicial i la eventual reclamació judicial.

Per això, encara que es pugui optar per una taxació  més informal en un primer moment, és aconsellable que aquesta la faci el mateix professional o tècnic que haurà d’acabar fent la valoració pericial o oficial, així s’eviten sorpreses desagradables.

Des de la meva experiència professional, desaconsello totalment acudir a valoracions fetes per API’s o professionals del sector de la mediació, doncs el seu resultat no sol coincidir amb el de les taxacions pericials o oficials i aboquen als interessats a prendre decisions equivocades i, fins i tot, es poden crear conflictes on en realitat no n’hi ha.

Eva Fernández, Advocada
Edifici Paddock. Avgda. Francesc Macià, 40-44, 3º 2ª. 08208-SABADELL
937242571
www.cavedo-fernandez.com
ESTIMÀLIA Agència Catalana de Taxacions i Peritatges
Doctor Carulla, 2. 08018 - BARCELONA
931274177

2 pensaments sobre “Com valorar el repartiment d’una Herència

 1. Retroenllaç: Tot el que necessites saber sobre les taxacions – ESTIMÀLIA

 2. Retroenllaç: 5 consells per valorar una herencia – ESTIMÀLIA

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *