L’Impost de Successions i altres impostos la valoració dels béns hereditaris

Els impostos que concorren en un procés hereditari son diversos i sovint rebem preguntes que mereixen ser ateses per advocats experts en la matèria. Amb la voluntat de respondre el dubtes més habituals conversem amb Chantal Català, Advocada i Doctora en Dret, especialitzada en herències de dret català.

Quins impostos es paguen quan es rep un immoble per herència?
Tothom que hereta un immoble, sigui pis, plaça d’aparcament o terreny ha de tenir en compte tres impostos que tard o d’hora l’afectaran: l’Impost de Successions, l’Impost sobre l’Increment de Valor dels terrenys o plusvàlua municipal (IIVTNU) i l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

  • L’Impost de Successions depèn de la Comunitat Autònoma on el difunt tenia la seva residència habitual.
  • La Plusvàlua depèn de l’Ajuntament on estigui el bé que es rep.
  • L’IRPF afectarà el dia que es vengui el bé que ara s’hereta i mentre es mantingui en el patrimoni.

Depenen aquests impostos del valor del béns?
No sempre, encara que quan en depèn, en depèn molt.
Així l’Impost de Successions depèn directament del valor del béns. I és un impost progressiu; és a dir, a major valor dels immobles, més impost es pagarà.
La Plusvàlua, en canvi, és independent del valor de l’immoble, ja que en principi parteix del valor del terreny que fixa l’Estat, concretament del valor cadastral del sòl. Es paga en funció de l’alteració del valor des de què el va adquirir el difunt fins la seva mort, que és la data en què es considera que l’adquireix l’hereu. És cert, que aviat canviarà i que si el valor real no coincideix amb l’oficial es podria discutir l’import de l’impost, però normalment es paga pel valor cadastral.
I respecte a l’IRPF, mentre mantinguem els immobles dins del patrimoni haurem de declarar una imputació en la declaració de la renda equivalent a l’1,1 % o al 2% del valor cadastral -en funció de la població- si el tenim buit o a la nostra disposició. Si el tenim llogat, tributarem únicament per la diferència entre ingressos i despeses i no ens afectarà el valor donat en l’herència. Ara bé, el dia que el venem sí que tindrà importància el valor de taxació que li havíem donat en la declaració d’herència. Així, quan transmetem el bé haurem de tributar en l’IRPF pel guany o pèrdua patrimonial que representi la diferència entre el valor que vàrem declarar més les despeses, impostos inclosos, i el valor de la transmissió menys les despeses; per tant, a major valoració en l’herència menor IRPF i a la inversa. 

Aleshores, és important la valoració dels béns? Qui el fixa?
Doncs, com he dit, el valor de taxació dels béns és important a efectes de l’Impost de Successions i a efectes de l’IRPF del dia que el venem.
És a més necessari per a poder fer els càlculs a l’hora de repartir o adjudicar l’herència i per compensar a hereus o legitimaris en concepte legítima i quarta falcídia.
El valor dels béns de l’herència el fixen els hereus.
Hi ha un valor fiscal mínim per sobre del qual és poc probable que l’Agència Tributària corresponent faci una paral·lela. És el que acostumen a posar les gestories i les notaries, però no sempre és el més adequat i pot ser contraproduent.
La llei diu que s’ha de posar el valor real que tenia el bé a la data de defunció. Per saber-lo és millor comptar amb pèrits taxadors que es dediquin professionalment a realitzar taxacions, especialment si hi ha més d’un hereu o legitimari.
Cal tenir en compte, que si els hereus o interessats no es posen d’acord amb la valoració, situació massa habitual, un o altra anirà als Tribunals (perquè reclama més legítima o no considera ben repartits els béns). Aleshores serà el jutge qui acabarà fixant el valor dels immobles. I el jutge no donarà un valor salomònic sinó que el decidirà en funció del pèrit que li doni més confiança en la seva valoració i exposició davant del Tribunal. Per tant, l’experiència en  defensar les taxacions és molt important.

En  funció del valor del bé que declarem en l’herència pagarem més o menys en l’Impost de Successions i després ens podrà afectar en l’IRPF. Per tant, si ens hem posat d’acord en el valor real dels béns, com aquest no és un valor absolut, podrem “jugar” una mica amb ell per tal d’estalviar impostos sigui en l’Impost de Successions o en el Impost sobre la renda. Un bon advocat pot assessorar en la millor combinació a aquests efectes.

CHANTAL CATALÀ. Advocada i Doctora en Dret
Especialista en Herència de Dret Català
Bailèn, 141. Esc D Ent 5. 08037 - BARCELONA
932 081 081
ESTIMÀLIA Agència Catalana de Taxacions i peritatges
Doctor Carulla, 2. 08017 - BARCELONA
931274177

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *