L’import declarat en la transmissió d’un immoble poden ser subjectes a comprovació per l’administració que pot presentar una reclamació. És en aquest moment que el contribuent pot iniciar un procediment de taxació pericial contradictòria presentant una nova taxació nomenant un taxador independent.