Repartiment d’Herència, legítima /

Divorci, separació /

Autorització judicial de venda /

Demèrit per aluminosi /

Liquidacions /

Subhastes /

Fusions d’empreses /

Adquisicions / …