Un dictamen pericial és el document que exposa l’opinió de l’arquitecte en l’àmbit de les seves competències i coneixements professionals amb explicacions tècniques, argumentades i lògiques degudament justificades, considerant fets i circumstàncies observats en els reconeixements de la documentació obtinguda i en la informació relacionada recollida que s’hi aporta.

Un dictamen es l’exposició per escrit de l’opinió que emet l’arquitecte sobre la qüestió sotmesa a consideració, i justificada sobre la base de l’informe. S’entenen inclosos, els dictàmens instrumentals, aportats o proposats com a mitjà de prova conforme a l’Art.352 de La Llei d’Enjudiciament Civil.
El dictamen pericial, oral o per escrit, que d’acord amb allò que disposa la llei s’emet en un judici o sumari com a mitjà de prova, després de l’examen dels fets relacionats amb l’edificació i/o el sòl que se sotmeten a apreciació, tot exercitant els coneixements i la pràctica professionals necessaris per discernir sobre ells.
Definició segons acord Junta General COAC 27/05/2008.

Comptem amb arquitectes  experts DALF (Diplomats en Arquitectura Legal i Forense per la UPF), membres de l’Agrupació d’Arquitectes Experts Pericials, Forenses i Mediadors (AAEPFMC) del Col·legi d’arquitectes de Catalunya (COAC).

Sol·licitar pressupost

ESTIMÀLIA ACTP SLP és una Societat Col·legiada en l'Il·lustre Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)  formada per aquitectes amb dilatada experiència i compta amb col·laboradors experts en diversos camps de l'arquitectura legal i l'urbanisme.

Probablement la millor opció per a taxacions i dictàmens judicials

La professionalitat i experiència dels pèrits és important sigui quina sigui la finalitat d’un informe de taxació o dictamen pericial però la capacitat del pèrit revesteix un valor especial quan es tracta de dictàmens judicials. En l’àmbit jurídic no serà suficient un tècnic competent que pugui esgrimir coneixement del mercat o de la normativa sinó que també haurà de tenir aptituds per a la defensa del seu informe davant un Tribunal de Justícia en una vista oral.

“…de poco le sirve al Abogado hacer una exposición brillante si el perito que ha aportado para lograr el convencimiento del Juez carece de todo prestigio, su titulación no es la idónea para defender los hechos planteados en su estrategia procesal o, aun teniendo prestigio o titulación, no tiene la capacidad de convicción y su informe carece de una credibilidad mayor que la del resto de los informes periciales aportados por las partes contrarias” Julio García Ramírez. Economist&Jurist

Per a això, ESTIMÀLIA col·legiada al COAC l’any 2022, agrupa Pèrits Judicials amb experiència acumulada en nombrosos procediments actuant tant de part com per designació judicial.

Un Pèrit Taxador Judicial experimentat d’Estimàlia, a més d’actuar sota jurament o promesa de dir la veritat, amb la major objectivitat possible, prenent en consideració tant el que pugui afavorir com el que sigui susceptible de causar perjudici a qualsevol de les parts, tindrà sempre present els següents objectius:

  • Conèixer l’estratègia dissenyada per l’advocat
  • Causar una bona primera impressió durant tot el procediment i la vista oral (amabilitat, seguretat, vestimenta adequada, …)
  • Transmetre seguretat. Evitar expressions dubitatives.
  • Exposició clara i concisa del dictamen. Exposar les dades necessàries per a la seva comprensió, evitar informació supèrflua.
  • Resposta educada i rigorosa a les interpel·lacions de les parts.
  • Intervenir únicament quan se li requereix i sobre el que és sol·licitat.

L’activitat d’ESTIMÀLIA en el terreny jurídic és altament recomanable i abasta, entre altres, els següents camps:

Taxacions retrospectives
Separació de béns
Repartiment d’herències
Càlcul de usdefruits, limitacions de nua propietat que afectin al valor
Immobles afectats per drets reals, servituds, …
Segones valoracions, valoracions contradictòries per a comprovació de valor
Taxacions urbanístiques
Taxacions d’immobles afectats per patologies, aluminosi, …
Fulles d’apreuament en expropiacions
Patologies de l’edificació
Minusvaloració per patologies, vicis ocults, aluminosi,…

El compromís d’ESTIMÀLIA amb la qualitat dels seus serveis, el coneixement jurídic, la serietat, l’agilitat, l’experiència contrastada i el tracte individualitzat, discret, cordial i transparent, ha convertit els advocats en els nostres principals clients.

ESTIMÀLIA ACTP SLP, està especialitzada en taxacions de qualitat i complexitat per a advocats, particulars i administracions públiques, en casos que requereixen una completa imparcialitat. La qualitat de les taxacions realitzades per ESTIMÀLIA garanteix resultat objectius i fiables, no només per la independència i experiència dels seus Arquitectes Superiors Col·legiats, sinó també pel rigorós control tècnic que regeix en totes les seves actuacions.

PESSUPOST ARA