Taxacions per a la determinació del patrimoni de societats, inversions immobiliàries, divisions societàries i aportacions de capital.