L’Impost sobre l’increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), grava l’increment del valor del sòl. L’impost serà nul si s’acredita que entre la data de compra i de venda no hi ha hagut increment de valor del sòl.