El repartiment just del béns patrimonials que formin part d’una herència o el càlcul d’una legítima és d’una importància cabdal en les relacions familiars. Tant si la divisió es fa de mutu acord com si es tracta de contrastar les propostes de cada part, es fa necessari comptar amb professionals que determinin un valor justificat que doni confiança a les parts implicades.