Taxacions per autorització judicial de venda en el cas de persones tutelades, regulada per el capítol VIII de la Llei 15/2015 de la Jurisdicció Voluntària que en l’article 63.3 exigeix “dictamen pericial del preu de mercat del bé o dret de què es tracti”