El repartiment del patrimoni que segueix una separació o divorci ha de ser calculat per professionals adequats i competents. Formen part del cabal a dividir aquells bens que s’hagin adquirit en proindivís mentre que queden exclosos els bens privatius que fossin adquirits per compra amb diners privatius, per herència o donació. En canvi, es divideixen a parts iguals els béns adquirits amb els salaris o beneficis de qualsevol d’ambdós.