BLOG

5 consells per valorar una herència

La repartició dels béns immobles d’una herència pot ser una font d’amargues disputes si, com en la majoria dels casos, el causant no va detallar la seva partició. En molts …

Taxacions per autorització judicial de venda

Els béns patrimonials dels menors o persones amb capacitat modificada judicialment estan protegits i la persona que ostenti la tutela necessitarà autorització judicial en el cas d’operacions de venda. El …

Taxacions Retrospectives

Una de les dades més importants que ha d’exposar de bon principi un informe de valoració és la seva data de referència. En la majoria de finalitats de taxació la …

Valorar un immoble amb aluminosi

ESTIMÀLIA és una Agència de Perits Judicials amb dilatada experiència en valoració d’immobles amb demèrit per presència de ciment aluminós. Amb la voluntat de respondre els dubtes més habituals conversem …

Com valorar el repartiment d’una Herència

ESTIMÀLIA es una Agència de Pèrits Judicials amb dilatada experiència en la valoració de béns immobles per repartiment d’herència. En la nostra tasca diària sovint rebem preguntes que mereixen ser …